Et barns oplevelse af fattigdom sætter sig langvarige spor i voksenlivet. Det viser en ny undersøgelse, gennemført af adjunkt Rune Vammen Lesner, Århus Universitet.

Af Ole Meldgaard

Man har længe vidst at børn, der vokser op i fattigdom, får en svagere tilknytning til arbejdsmarkedet og får lavere lønninger som voksen. Flere får sociale problemer. Man har imidlertid ikke været helt sikker på, hvad den udslagsgivende faktor er. Det nye og banebrydende ved Rune Vammen Lesners undersøgelse er, at han har isoleret faktoren fattigdom ved at tage højde for en variation i opvæksten i fattigdom blandt søskende, så der nu med stor sikkerhed kan fastslås en kausal sammenhæng mellem oplevelsen af fattigdom i opvæksten og de negative konsekvenser i voksenlivet.

Undersøgelsen er offentliggjort i tidsskriftet Journal of Population Economics, og hovedkonklusionerne er:

  • Hvis man har oplevet fattigdom i barndommen, har man lavere lønninger og en dårligere tilknytning til arbejdsmarkedet
  • Personer med opvækst i fattigdom får oftere dårligere job som voksne, lavere lønninger og en lavere placering i job-hierarkiet
  • En opvækst i fattigdom reducerer længden af den uddannelse, man gennemfører
  • En opvækst i fattigdom reducerer sandsynligheden for at have stiftet familie som 30-årig
  • Særligt fattigdom i 13-15 års alderen har store konsekvenser som voksen

Forklaringen på disse resultater er at en opvækst i fattigdom har stor betydning for opbygning af færdigheder og netværk og for de beslutninger, som barnet tager. De børn, der oplever fattigdom træder typisk tidligere ind på arbejdsmarkedet og vælger en kortere uddannelse. Oftere vælges gymnasiet fra, og hvis de vælger gymnasiet, får de oftere lavere karakterer. Undersøgelsen tyder på at personer, der har været udsat for fattigdom i barndommen allerede i slutning af folkeskolen fravælger en længere uddannelsesvej, hvilket er medvirkende til at give en lavere løn og en dårligere arbejdsmarkedstilknytning som voksen.

Effekten er størst, hvis man oplever fattigdom i de senere år af barndommen. Oplever man bare et ekstra år i fattigdom i de sidste år af folkeskolen reduceres den disponible indkomst med 6,4 pct. i voksenlivet, og erhvervsindkomsten som voksen reduceres med 12 pct. Særlig slemt er det, hvis forældrene har korte uddannelser. Ligeledes må det formodes at de negative konsekvenser er større, hvis barnet oplever flere sammenhængende år i fattigdom.

Omvendt viser nyere internationale undersøgelser at et indkomstløft for lavindkomstfamilier giver børnene bedre livsbetingelser. De klarer sig bedre i skolen, og de gennemfører længere uddannelser.

Kilde: Undersøgelsen er omtalt af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Se https://www.ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/analyse/ae_fattigdom-i-opvaeksten-giver-langvarige-konsekvenser.pdf